HMS

HMS hos Leif Grimsrud AS

I september 2021 ble Leif Grimsrud AS sertifisert etter NS-EN ISO 45001:2018 for første gang. Det stilles stadig oftere krav om ISO-sertifisering ved anskaffelser og en ISO-sertifisering er for oss et nyttig verktøy for å styrke vår troverdighet. ISO-45001 er verdens første ISO-standard for arbeidsmiljø. Standarden gir bedriften vår et godt verktøy for å sikre et trygt arbeidsmiljø og forebygge og redusere sykdom og skade.

Mange dør av arbeidsrelaterte skader og sykdommer, og mange omkommer på jobb. I Norge døde 41 personer på jobb i 2020. Vårt overordnede HMS-mål er at ingen skal bli skadet, syke eller miste livet ved å jobbe i eller for Grimsrud. For å oppnå et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, må vi jobbe kontinuerlig med våre holdninger og handlinger og vi krever en synlig og tilstedeværende ledelse og vi mener at en god produksjon er en sikker produksjon.

Våre holdninger skal styres av følgende prinsipper:

 • I Grimsrud er ingen jobb så viktig at den ikke kan utføres sikkert
 • Vi bidrar i fellesskap med engasjement og innsats, og ikke med liv og helse
 • Vi jobber i fellesskap for å unngå alle typer skader og rapporterer avvik og måloppnåelse for læring og kontinuerlig forbedring

Våre handlinger skal styres av:

 • At alle bidrar for å unngå skader og uønskede hendelser
 • At vi i den daglige produksjon skaper forutsetninger for god sikkerhet hver dag
 • Involvering og samspill mellom alle på og rundt prosjektene må til for en god HMS
 • Vi bidrar alle med å si ifra når det oppdages situasjon som kan medføre skader
 • Vi kjenner og etterlever lover, regler og andre krav som gjelder for oss

 

Det skal være sikkert og trygt å jobbe hos oss!

 

Helse og Arbeidsmiljø

Vi jobber for at alle våre ansatte skal trives på jobb og vi ønsker ikke at noen skal bli syke av å jobbe hos oss. Sykefravær er en indikator for bedriftens helsearbeid og vi ønsker derfor å unngå alt sykefravær som forårsakes av jobben.

Vi benytter godkjent Bedriftshelsetjeneste som bistår i det forebyggende arbeidet og som følger opp ansatte med jevnlige helsekontroller. Vi gjennomfører årlige trivsels-undersøkelser og har tett oppfølging med syke ansatte.

Utviklingen i sykefravær i prosent

 
År Sykefravær i %
2011 7,1
2012 6,8
2013 8,2
2014 6,0
2015 5,4
2016 4,9
2017 5,2
2018 3,5
2019 5,3
2020 4,7

Sikkerhet

Vi jobber kontinuerlig med sikkerhetsarbeid for at alle skal komme hele hjem fra arbeidet, hver eneste dag. Gjennom risikoanalyser identifiseres farer som kan resultere i uønskede hendelser på prosjektene våre og risikoreduserende tiltak iverksettes for å eliminere eller redusere risiko til et akseptabelt nivå. Uønskede hendelser som likevel måtte inntreffe, følges opp for å finne årsaker og forbedringspotensialet, og alvorlige hendelser følges ekstra opp med egne granskninger internt og i konsernet. HMS-opplæring står sentralt og gjelder for alle som jobber i eller for Grimsrud.

HMS-indikatorer som bl.a. H-verdi er viktige måleparameter i vårt sikkerhetsarbeid. H-verdi er definert som antall fraværsskader per million utførte timeverk og følges opp hver eneste måned.

Viktige sikkerhetstiltak på våre anlegg er bl.a.:

 • Akustisk ryggesignal OG kamera for anleggsmaskiner og kjøretøy med vekt over 7,5 tonn
 • Alle gravemaskiner med vekt over 5 tonn skal være utstyrt med sikre hurtigkoblinger og rotortilt som i tillegg har en ekstra låsefunksjon.
 • Alle skal benytte personlig verneutstyr og det er krav til arbeidstøy i synlighetsklasse 3, hjelm med hakestropp/hørselvern og vernesko.
 • Alle som jobber for oss, må gjennomfør e-læringskursene «Prosjekt fareblind» (bransjekurs) og eget Grimsrud-kurs.
  • Prosjekt fareblind er en grunnleggende sikkerhetsopplæring for alle som skal utføre arbeid på en bygge- eller anleggsplass. Kurset gir kunnskap om de seks største fareområdene som vi daglig omgir oss med på prosjektene og gir kunnskap om livreddende regler. I kurset møter du David som er fareblind. Kort fortalt, betyr det at han er blitt så vant med sine omgivelser at han begynner å overse detaljer. Og i vår bransje kan det få fatale konsekvenser.

Ingen jobb er så viktig at vi ikke kan utføre den sikkert.

Varsling av kritikkverdige forhold

Arbeidstakere som blir kjent med kritikkverdige forhold i vår bedrift har rett til og oppfordres til å varsle om dette. Varslingen hjelper oss i å rydde opp i og unngå slike forhold.

Eksempler på kritikkverdige forhold kan være:

 • Brudd på lover, forskrifter eller brudd på tydelige kommuniserte, interne regler/etiske normer.
 • Korrupsjon, underslag eller andre former for økonomiske misligheter
 • Diskriminering, mobbing/trakassering
 • Rusmisbruk
 • Fare for personers liv og helse
 • Miljøtrusler

Hvem som skal varsles
Med utgangspunkt i sakens natur, avgjør den enkelte selv hvem vedkommende vil varsle til. Dette kan være nærmeste leder, HR, verneombud, tillitsvalgte, bedriftshelsetjenesten, overordnet leder eller styret.

Dersom intern varsling ikke fører frem, kan eksternt varslingsombud kontaktes. Eksternt varslingsombud involverer seg ikke i saken, men gir råd til varsler og orienterer Grimsruds øverste ledelse når dette er berettiget.

Eksternt varslingsombud for Grimsrud og Veidekke:
Advokat Ellen Holager Andenæs og advokat Vegard Aaløkken
Advokatfirma Andenæs Aaløkken Veum DA
Rosenkrantz gate 4, 0159 Oslo
Telefon 23 10 01 90

Varsling kan gjøres åpent eller anonymt, og både varslingen og varslers identitet skal behandles som fortrolig opplysning. Det skal ikke reageres negativt mot personer som tar opp kritikkverdige forhold på en forsvarlig måte.