HMS

HMS hos Leif Grimsrud AS

Helse og Arbeidsmiljø

Vi jobber for at alle våre ansatte skal trives på jobb og vi ønsker ikke at noen skal bli syke av å jobbe hos oss. Sykefravær er en indikator for bedriftens helsearbeid og vi ønsker derfor å unngå alt sykefravær som forårsakes av jobben.

Vi benytter godkjent Bedriftshelsetjeneste som bistår i det forebyggende arbeidet og som følger opp ansatte med jevnlige helsekontroller. Vi gjennomfører årlige trivsels-undersøkelser og har tett oppfølging med syke ansatte.

Utviklingen i sykefravær i prosent

 
År Sykefravær i %
2011 7,1
2012 6,8
2013 8,2
2014 6,0
2015 5,4
2016 4,9
2017 5,2
2018 3,5
2019 5,3
2020 4,7

Sikkerhet

Vi jobber kontinuerlig med sikkerhetsarbeid for at alle skal komme hele hjem fra arbeidet, hver eneste dag.

Gjennom risikoanalyser identifiseres farer som kan resultere i uønskede hendelser på prosjektene våre og risikoreduserende tiltak iverksettes for å eliminere eller redusere risiko til et akseptabelt nivå. Uønskede hendelser som allikevel måtte inntreffe, følges opp for å finne årsaker og forbedringspotensialet, og alvorlige hendelser følges ekstra opp med egne granskninger internt og i konsernet.

HMS-indikatorer som bl.a. H-verdi er viktige måleparameter i vårt sikkerhetsarbeid. H-verdi er definert som antall fraværsskader per million utførte timeverk og følges opp hver eneste måned.

Viktige sikkerhetstiltak på våre anlegg er bl.a.:

  • Akustisk ryggesignal OG kamera for anleggsmaskiner og kjøretøy med vekt over 7,5 tonn
  • Alle gravemaskiner med vekt over 5 tonn skal være utstyrt med sikre hurtigkoblinger og rotortilter som i tillegg har en ekstra låsefunksjon.
  • Alle ansatte skal benytte arbeidstøy i synlighetsklasse 3 og ha hjelm med hakestropp i fluoriserende gulfarge for å være mest mulig synlig på anlegget

Ingen jobb er så viktig at vi ikke kan utføre den sikkert.

Varsling av kritikkverdige forhold

Arbeidstakere som blir kjent med kritikkverdige forhold i vår bedrift har rett til og oppfordres til å varsle om dette. Varslingen hjelper oss i å rydde opp i og unngå slike forhold.

Eksempler på kritikkverdige forhold kan være:

  • Brudd på lover, forskrifter eller brudd på tydelige kommuniserte interne regler/etiske normer.
  • Korrupsjon, underslag eller andre former for økonomiske misligheter
  • Diskriminering, mobbing/trakassering
  • Rusmisbruk
  • Fare for personers liv og helse
  • Miljøtrusler

Hvem som skal varsles

Med utgangspunkt i sakens natur, avgjør den enkelte selv hvem vedkommende vil varsle til. Dette kan være nærmeste leder, HR, verneombud, tillitsvalgte, bedriftshelsetjenesten, overordnet leder eller styret.

Dersom intern varsling ikke fører frem, kan eksternt varslingsombud kontaktes. Eksternt varslingsombud involverer seg ikke i saken, men gir råd til varsler og orienterer Grimsruds øverste ledelse når dette er berettiget.

Eksternt varslingsombud for Grimsrud og Veidekke:

Advokat Ellen Holager Andenæs og advokat Vegard Aaløkken

Advokatfirma Andenæs Aaløkken Veum DA

Rosenkrantz gate 4, 0159 Oslo

Telefon 23 10 01 90

Varsling kan gjøres åpent eller anonymt, og både varslingen og varslers identitet skal behandles som fortrolig opplysning.

Det skal ikke reageres negativt mot personer som tar opp kritikkverdige forhold på en forsvarlig måte.