Scroll Top

HMS

HMS hos Leif Grimsrud AS

Vi setter menneskene først!

 

Leif Grimsrud AS er ISO sertifisert innenfor arbeidsmiljø og helse (ISO 45001) og ISO-sertifiseringen er et nyttig verktøy for å styrke vår troverdighet. Standarden gir bedriften vår et godt verktøy for å sikre et trygt arbeidsmiljø og forebygge og redusere sykdom og skade.

Dessverre dør mange av arbeidsrelaterte skader og sykdommer, og mange omkommer på jobb. I Norge døde 28 personer på jobb i 2022, alle menn. Vårt overordnede HMS-mål er at ingen skal bli skadet, syke eller miste livet ved å jobbe i eller for Grimsrud. For å oppnå et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, må vi jobbe kontinuerlig med våre holdninger og handlinger og vi krever en synlig og tilstedeværende ledelse og vi mener at en god produksjon er en sikker produksjon.

Våre holdninger skal styres av følgende prinsipper:

 • I Grimsrud er ingen jobb så viktig at den ikke kan utføres sikkert
 • Vi bidrar i fellesskap med engasjement og innsats, og ikke med liv og helse
 • Vi jobber i fellesskap for å unngå alle typer skader, og rapporterer avvik og måloppnåelse for læring og kontinuerlig forbedring

Våre handlinger skal styres av:

 • At alle bidrar for å unngå skader og uønskede hendelser
 • At vi i den daglige produksjon skaper forutsetninger for god sikkerhet hver dag
 • Involvering og samspill mellom alle på og rundt prosjektene må til for en god HMS
 • Vi bidrar alle med å si ifra når det oppdages situasjoner som kan medføre skader
 • Vi kjenner og etterlever lover, regler og andre krav som gjelder for oss

Helse og Arbeidsmiljø

Vi jobber for at alle våre ansatte skal trives på jobb og ikke bli syke av jobben de gjør for oss. Sykefravær er en indikator for bedriftens helsearbeid og vi ønsker derfor å unngå alt sykefravær som forårsakes av jobben.

Vi benytter godkjent Bedriftshelsetjeneste som bistår i det forebyggende arbeidet og som følger opp ansatte med jevnlige helsekontroller. Vi gjennomfører trivsels-undersøkelser og medarbeidersamtaler og har tett oppfølging med syke ansatte.

Utviklingen i sykefravær i prosent

Sikkerhet

Ingen jobb er så viktig at vi ikke kan utføre den sikkert!

 

Vi jobber kontinuerlig med sikkerhetsarbeid for at alle skal komme hele hjem fra arbeidet, hver eneste dag. Gjennom risikoanalyser identifiseres farer som kan resultere i uønskede hendelser på prosjektene våre og risikoreduserende tiltak iverksettes for å eliminere eller redusere risiko til et akseptabelt nivå. Avvik som allikevel måtte inntreffe, følges opp for å finne årsaker og forbedringspotensialet, og alvorlige hendelser følges ekstra opp med egne granskninger internt og i konsernet. HMS-opplæring står sentralt og gjelder for alle som jobber i eller for Grimsrud.

H1-verdi er en viktig måleparameter i vårt sikkerhetsarbeid. H1-verdi er definert som antall fraværsskader per million utførte timeverk og følges opp hver eneste måned.

Viktige sikkerhetstiltak på våre anlegg er bl.a.:

 • Akustisk ryggesignal OG kamera for anleggsmaskiner og kjøretøy med vekt over 7,5 tonn
 • Alle gravemaskiner med vekt over 5 tonn skal være utstyrt med sikre hurtigkoblinger og rotortilt som i tillegg har en ekstra låsefunksjon.
 • Alle skal benytte personlig verneutstyr og det er krav til arbeidstøy i synlighetsklasse 3, hjelm med hakestropp/hørselvern og vernesko.
 • Alle som jobber for oss, må gjennomfør e-læringskursene «Prosjekt fareblind» (bransjekurs) og eget Grimsrud-kurs.
  • Prosjekt fareblind er en grunnleggende sikkerhetsopplæring for alle som skal utføre arbeid på en bygge- eller anleggsplass. Kurset gir kunnskap om de seks største fareområdene som vi daglig omgir oss med på prosjektene og gir kunnskap om livreddende regler. I kurset møter du David som er fareblind. Kort fortalt, betyr det at han er blitt så vant med sine omgivelser at han begynner å overse detaljer. Og i vår bransje kan det få fatale konsekvenser.

Varsling av kritikkverdige forhold

Vet du om kritikkverdige forhold i Grimsrud?
Meld fra til oss!

 

Slik varsler du

Kommer du over avvik fra krav, regelverk og etiske normer i Grimsrud? Meld fra til oss gjennom våre varslingskanaler slik at vi kan fange opp og følge opp forholdene.

https://www.veidekke.no/barekraft/hms/varsling-av-kritikkverdige-forhold/

Du kan også varsle ved å bruke vårt avvikssystem i Ditio. Der er man ikke anonym. Man kan også velge å levere brev til bedriften, men vi foretrekker at varsling gjøres elektronisk.

Dersom du har tilbakemeldinger på arbeid utført av Grimsrud, kan du sende disse til

hovedkontor@leifgrimsrud.no

 

Hva er kritikkverdige forhold?

Å varsle er å si ifra om kritikkverdige forhold i virksomheten. Med kritikkverdige forhold mener vi brudd på lover, interne regler eller etiske normer. Det kan være:

 • Økonomiske forhold som korrupsjon, underslag, tyveri, bedrageri, brudd på konkurranselover og annen utroskap i tjenesten
 • Diskriminering, mobbing eller trakassering
 • Rusmisbruk
 • Fare for personers liv og helse
 • Miljøtrusler

 

Hvem kan varsle?

Du kan bruke varslingskanalene våre uansett hvilken relasjon du har til Grimsrud. Enten du selv jobber i Grimsrud, er ansatt som UE, er leverandør, samarbeidspartner eller annet.

 

Hva skjer når du har varslet?

Alle varsler blir behandlet strengt fortrolig. Du kan varsle anonymt, men husk at det kan være vanskelig å følge opp et anonymt varsel.