Scroll Top

Bærekraft

Bærekraft

I Grimsrud jobber vi aktivt for å minimere miljøpåvirkninger og målet vårt, sammen med kundene våre, er å ivareta miljøet ved å minimere forurensning og å fremme en grønnere hverdag for alle.

Vi er opptatt av å sikre at våre nåværende handlinger ikke skal gå på bekostning av de kommende generasjoners behov. Derfor støtter vi FNs bærekraftmål.

FNs 17 mål for bærekraftig utvikling er en arbeidsplan som tar sikte på å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Vi omfavner bærekrafts målene og samarbeider med ulike aktører for å realisere disse målene, både internt og utenfor hele verdikjernen vår.

BÆREKRAFTSMÅL VI ANSER SOM SÆRLIG RELEVANTE:

KLIMAGASSUTSLIPP

Som maskinentreprenør er vi bevisst på at var bransje har en påvirkning på miljøet. Vårt mål er å redusere denne påvirkningen til et minimum. Når vi oppgraderer vår maskin- og bilpark, streber vi etter å utforske elektriske maskiner for å finne de rette maskinene for oss. Vårt fokusområde inkluderer klimagassutslipp, og vi har nulltoleranse for unødvendig tomgangskjøring. Dette prinsippet gjelder hele Grimsrud – hele maskin- og bilparken.

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre vår avfallsprosess og vi har som mål å oppnå 90 % kildesortering.

MATERIALFORBRUK OG SIRKULÆRØKONOMI

Vi skal redusere ressursbruk og arbeide for å fremme sirkulærøkonomi og vi skal derfor optimalisere massebalanse, gjenbruk og utnyttelse av ressursene og vi stiller krav til 90% kildesortering på prosjektene våre.

LIKESTILLING OG MANGFOLD

Vi skal forplikte oss til å kontinuerlig øke kvinneandelen uansett stilling, og vi tilbyr like karrieremuligheter for alle. Vi jobber aktivt for å tiltrekke oss kvinnelige fagarbeidere.

Vi streber etter å være den foretrukne arbeidsplassen, uavhengig av kjønn, etnisitet, nasjonalitet, religion, alder, seksuell legning, identitet og funksjonsnivå og vi tilbyr et arbeidsmiljø med høy medarbeidertilfredshet. Vi jobber for å alltid ha et arbeidsmiljø kjennetegnet av respekt, inkludering, følelse av samhold og fellesskap

ARBEIDSRETTIGHETER OG ARBEIDSRELATERTE SKADER

Vi jobber daglig for at ingen skal bli skadet, syke eller miste livet ved å jobbe i eller for Grimsrud.

BIOLOGISK MANGFOLD

Vi skal ivareta naturmangfoldet og hindre spredning av fremmede arter, og vi skal alltid jobbe for å unngå forurensning av vann.

FREDELIG OG INKLUDERENDE SAMFUNN

Vi skal som en seriøs bedrift motvirke korrupsjon og brudd på konkurranserett.

En grønnere hverdag for alle er drømmen og vi i Grimsrud vil gjøre det vi kan for å bidra til dette. Derfor er en god avfallshåndtering på prosjektene viktig. En god avfallshåndtering gjør at ressursene kan benyttes på en fornuftig måte og miljøet spares. Vi håndterer avfall på prosjektene med bruk av avfallsplaner og levering til godkjente mottak. Vi har et spesielt fokus på håndtering av farlig avfall/kjemikalier og derfor har begge våre verksteder miljøstasjoner for mottak av farlig avfall fra prosjektene i tillegg til at godkjente mottak benyttes.

God massedeponering med minst mulig forflytning er også viktig å det planlegges rundt dette på hvert eneste prosjekt.

I september 2021 ble Leif Grimsrud AS er sertifisert etter NS-EN ISO 14001:2015 for første gang og før dette var vi i mange år en Miljøfyrtårnbedrift.

Gjennom sertifiseringsprosessen gjennomgås alle rutiner i vår virksomhet for å oppnå en mer miljøvennlig drift. Med det sparer vi ikke bare miljøet – men høyst sannsynlig også utgifter på energiøkonomisering, avfallsreduksjon og smarte transportløsninger.

Det stilles stadig oftere krav om miljøsertifisering ved anskaffelser og en ISO-sertifisering er for oss et nyttig verktøy for å styrke vår troverdighet. ISO-14001 er en internasjonal miljøsertifisering og verdens mest anerkjente standard for miljøledelse og sertifikatet er vårt bevis på at vi jobber i samsvar med bransjekrav, standarder og normer.

Grimsrud har signert grønnvaskingsplakaten som beskriver 10 prinsipper for god bærekrafts kommunikasjon og for oss er det en selvfølge å være ærlig i vårt miljøarbeid.

 

Vi ønsker å ta vårt samfunnsansvar å bidra der vi kan for å oppnå lavere klimagassutslipp. Vi vet at jordkloden står overfor en alvorlig klimatrussel dersom vi ikke endrer måten vi lever på, og ansvaret for å nå Norges lavutslippsmål hviler på oss alle.

 

ALLE KAN GJØRE NOE…