VVA Løkkeveien

I forbindelse med nye VA-ledninger ved Løkkeveien skal følgende arbeider utføres:

– ca. 1950 m VA-grøfter

  1. 1930 m vannledning, hvorav ca. 525 m er to vannledninger parallelt.
  2. 1400 m spillvannsledning.
  3. 1000 m overvannsledning,

– ca. 320 m eksisterende felles avløpsledning skal benyttes som overvannsledning.

– ca. 33 stk kumgrupper

I forbindelse med nye VA-ledninger ved Løkkeveien skal følgende veiarbeider utføres:

– ca. 8250 m2 reetablering av veioverbygning

– ca. 10150 m2 asfaltering av kjøreveier

– ca. 1675 m2 reetablering av fortau

– ca. 2735 m2 asfaltering av fortau

– ca. 2000 m setting av granittkantstein

– ca. 250 m setting av betongkantstein

Anleggsområdet består av et boligfelt og berørte gater er Os allè, Gimleveien, Løkkeveien, Lektor Adlers Gate, Atomveien, Irisveien, Rognalleen, Konvallveien, Syrenveien og Astersveien. Det ligger i dag fellessystem i boligområdet, dette skal separeres og det skal legges ny spillvannsledning, vannledning og overvannsledning. I deler av anlegget legges to vannledninger parallelt.

I Gimleveien, Løkkeveien og Atomveien ligger det i dag to ledninger med dimensjon ø375 mm SJG. Dette er overføringsledningene som erstattes av ny vannledning ø400 mm PE100. Den ene av de eksisterende ledningene, ø375 SJG, må være i drift under anleggsarbeidene. Deler av trase i Løkkeveien der det er nærhet eller konflikt med Ø375 ledning kan utføres i nært samarbeid med driftsavdelingen i Halden kommune.

 

Arbeidsområder: VA-anlegg

Anleggets adresse: Løkkeveien, 1777 Halden

Oppdragsgiver: Halden kommune

Byggetid: jun 19-jun 20

Kontraktsum: 22 300 000,- eks mva

VA-anlegg