FV 157 Bråtenveien – Holenveien

Anskaffelsen omfatter etablering av omtrent 500 meter med gang- og sykkelveg, etablering av en busslomme, bygging av pumpestasjon, samt nytt VA-anlegg.

– Avløpspumpestasjon med buffertank ved Holenveien
– Ca. 580 m vannledning, DN 280 PE 100
– Ca. 480 m spillvann pumpeledning, DN 140 PE 100
– Ca. 180 m spillvann selvfallsledning, DN 200, PVC
– Ca. 250 m overvannsledning, DN 200/250, PVC
– Kummer for vann og avløp
– 2 stk. veikryssinger, boring/rørpressing
– Ledninger i mindre dimensjoner, stikkledninger mm.
– 500 m G/S inkludert asfaltdekke
– 500 m nytt veilysanlegg

Arbeidsområder: VA-anlegg

Anleggets adresse: Bleksliveien, 1458 Fjellstrand

Oppdragsgiver: Nesodden kommune

Byggetid: 1 år

Kontraktsum: 15 millioner

VA-anlegg