VVA Persilengen

Arbeidene består i opparbeidelse av nytt kryss med Fjellveien for avkjøring til Høgtunveien. Opparbeidelse av internveier, fortau, gang og sykkelveier, parkeringsplasser med gatelys og vann- og avløpsledninger med kummer. Asfaltflater ca 7300 m2 . VA grøfter bygges i en lengde av 400 meter med 225mm vannledning, 160mm spillvannsledning og 200mm overvannsledning. Stikkledninger legges inn til hver bolig. Overvann fordrøyes i et 100m3 stort basseng før utslipp. Grunnarbeid utføres for 67 leiligheter fordelt på 6 byggetrinn (områder). Boligfeltet innehar ca 400 m2 forstøtningsmurer og 2 lekeplasser med utstyr.

 

 

Arbeidsområder: BoligfeltVA-anlegg

Anleggets adresse: Fjellstrand, Nesodden

Oppdragsgiver: Block Watne AS

Byggetid: 1 år

Kontraktsum: 33,3 millioner inkl. mva

Boligfelt