VA-anlegg Rønneldveien

Sarpsborg kommune skal gjennomføre en etablering av trykkavløpssystem for spredt bebyggelse i kommunen. Dette prosjektet  omfatter følgende anlegg:

Graving og legging av pumpe-spillvannsledninger og vannledninger.

 Nedsetting av trykkutløsningskummer og spylekummer for avløpspumpeledninger samt felles pumpestasjon for hovedledning.

 Gjenoppbygging av arealer berørt av utbyggingen, inkludert veier, fortau og plasser.

 

Total grøftelende er ca. 2200m hoved grøft og ca. 3000m grøft for stikkledninger.

Arbeidsområder: VA-anlegg

Anleggets adresse: Rønneldvei Sarpsborg

Oppdragsgiver: Sarpsborg kommune

Byggetid: oppstart des. 2014 - ferdigstilles 1. april 2015

Kontraktsum: 5,1 millioner

VA-anlegg