VA-Haugsten

Utskiftinger av vann- og avløpsledninger. eksisterende boligfelt. Ca 1500 meter med nye grøfter og gjenoppbygging av gate. Etablering av ny pumpestasjon for spillvann. Grøftearbeider er gjennomført i områder med tildels dårlige grunnforhold. Det er også anlagt nye stikkledninger inn til boliger.

Arbeidsområder: VA-anlegg

Anleggets adresse: Haugsten, Fredrikstad

Oppdragsgiver: Fredrikstad kommune

Byggetid: 2009 - 2010

Kontraktsum: 22 millioner

VA-anlegg