E18 Trara kulvert

Etablere ny kulvert under E18 for vannføring. Den blir 4,5 meter bred, 2,5 meter høy og 69 meter lang. Etablere en kort ny kulvert, i tillegg til den lange for adkomstveg til et basseng hvor overvann fra E18 renses. Denne kulverten får samme profil som den lange, men lengden blir bare 12 meter.

 Entreprisen omfatter også plastring av bekkeløp, rensing av Trarabekken nedstrøms E18 og utgraving av masser ned til det naturlige elvetverrsnittet.

Til sammen skal det graves ut 6 400 kbm i dette oppdraget. 320 kbm skal sprenges, det skal støpes 715 kbm betong og monteress 1 350 tonn betongelementer.

 

Arbeidsområder: VA-anlegg

Anleggets adresse: Mysen

Oppdragsgiver: Statens Vegvesen region Øst

Byggetid: 6 måneder

Kontraktsum: 14,4 millioner

VA-anlegg